FacebookyouTube
Přihlášení  |  Registrace     •     

Prezentace

Precise - šestý smysl pro zemědělstvíUžívejte hnojiva efektivněji s pomocí Precise


Vzhledem k tomu, že v zemědělství neustále přetrvává trend nízkých výkupních cen plodin a snižujících se hrubých marží a přitom stále roste důraz na ochranu životního prostředí, soustřeďuje se pozornost zemědělců na dosahování co největší rentability všech vstupů. A hnojiva nejsou mezi takto sledovanými vstupy výjimkou. Aplikace optimálního množství hnojiva na pozemky umožňuje plodinám dosáhnout plného ekonomického potenciálu a zároveň zajišťuje eliminaci zbytečných nákladů nebo pokut v oblasti životního prostředí v důsledku použití nadměrného množství hnojiva. Stanovení optimálního množství dusíkatého nebo NPK hnojiva je komplexní proces, v němž je třeba zohlednit celou řadu parametrů jako například typ půdy, předchozí pěstovanou plodinu a počasí.Precise představuje řadu nástrojů a systémů pro plánováni hnojení, které mají tento proces zjednodušit a pomoci Vám optimalizovat aplikaci hnojiva pozemek po pozemku nebo metr po metru jednotlivých pozemků. Tato řada průběžně vylepšovaných systémů za svůj vznik vděčí neustálému úsilí firmy Yara Agri v oblasti výzkumu a vývoje. Díky systémům, které využívají nejnovější agronomické, počítačové, internetové, lokalizační a detekční technologie, nabízí Precise řídící nástroje, které Vám pomohou účinněji využívat Vaše hnojiva.

Yara Plan


Stanovení požadavků na dodávku živin hnojivy je složitý proces, který ovlivňuje mnoho různých faktorů, jako je například typ půdy, nároky plodiny na živiny, zdroje živin a počasí. Program Yara Plan pomáhá všechny tyto faktory zohlednit při stanovování požadavků plodin na dodávku NPK živin. Potřebu živin určuje Yara Plan na základě vyhodnocení množství látek, které rostoucí plodina získává z posklizňových zbytků předplodiny z aplikace organických hnojiv a ze stávající zásoby živin v půdě. Program poté provede porovnání přítomných a potřebných živin a z tohoto srovnání určí množství potřebného hnojiva a stanoví správný typ hnojiva, aby bylo zajištěno dodání doporučeného množství živin.


Yara Plan má sloužit především při plánování jarního hnojení NPK ve formě TMP i komplexních NPK hnojiv, ale lze ho použít i při plánování běžného podzimního hnojení PK hnojivem. Metoda jarní aplikace NPK, kterou používá Yara Plan, má celou řadu výhod.
Jarní aplikace NPK


Zvýšení výnosů
Firma Yara Agri prováděla a provádí dlouhodobé pokusy porovnávající účinnost aplikace NPK na jaře v porovnání s aplikací na podzim. Tyto testy ukazují, že aplikace NPK na jaře je průkazně výhodnější než tradiční aplikace PK na podzim. V grafu jsou znázorněny výsledky těchto dlouhodobých testů a účinek, který má jarní aplikace NPK na výnosy. Z obrázku je patrné významné zvýšení výnosů oproti tradičním systémům.


Úspora nákladů
Jarní aplikace NPK nejen zvyšuje výnosy, ale umožňuje také jednu aplikaci hnojiva vynechat. Vynecháním podzimní aplikace PK lze docílit úspory aplikačních nákladů ve výši 150 - 300 Kč, což zemědělci obhospodařujícímu plochu např. 1500 hektarů, který aplikoval PK zásobně každý rok na polovinu plochy, přinese roční úsporu 113 000 až 225 000 Kč.


Méně práce na podzim
Na obilnářských a řepařských farmách je podzim tradičně nejrušnější částí roku. Přesunutí aplikace NPK z podzimu na jaro může snížit nároky na pracovní sílu v období, kdy je důležité připravit půdu a zasít ozimy.


Yara Plan je jednoduchý avšak účinný způsob, jak zvýšit produktivitu hnojení a provozu zemědělského podniku.

Účinek jarní aplikace NPK na průměrný výnos plodin za jednu rotaci osevního postupu

Účinek jarní aplikace NPK na průměrný výnos plodin za jednu rotaci osevního postupu
Důležitost přesného rozmetání


Vývoj přesného zemědělství byl a je motivován potřebou optimalizovat využiti všech zemědělských vstupu. Zemědělci a pěstitele využívající tyto nové, propracované techniky řízení pěstovaní plodin, si mohou byt jisti úspěchem svého snažení jedině tehdy, pokud používají kvalitní vstupy a pokud JSOU jejich zemědělské stroje dobře udržované a správně seřízené. Klíčovým předpokladem pro úspěšné využívání těchto nových technik řízení rostlinné výroby je schopnost správně realizovat doporučení přesných zemědělských systémů. Jedním z aspektů, které realizaci těchto doporučení výrazně ovlivňuji, je přesné rozmetáni hnojiva.


Pod pojmem přesné rozmetání se nemyslí jen aplikace správného množství hnojiva. Prvořadě je umět hnojivo rozmetat rovnoměrně po cele šířce záběru. Mají-li se produkty řady Precise používat skutečně účinně, je třeba mít zaručenu i rovnoměrnost rozmetání hnojiva. Rovnoměrnost rozmetání se tradičně měří i standardními miskovými testy. Při těchto testech se rovnoměrnost aplikace, tj. množství hnojiva v každé misce, vyjadřuje pomocí koeficientu variace (CV). Čím nižší je CV tím rovnoměrnějšího rozmetacího obrazce je dosaženo.


Pro rovnoměrnou aplikaci hnojiva a dosažení nízké hodnoty CV je důležité:
Kvalita hnojiva


Přímý vliv na CV mají také fyzikální vlastnosti hnojiva např. hustota, velikost a tvar částic, prašnost nebo povrchová textura. Tyto charakteristiky se u různých průmyslových hnojiv značně liší a volba správného výrobku muže znamenat značnou finanční úsporu a zajistit maximální možné využiti produktů Precise.


V polních podmínkách je za přijatelnou hodnotu CV považováno cca 15% pro rozmetání dusíkatých hnojiv, 20% pro P a K hnojiva a 30% pro aplikaci vápenatých hnojiv. Kvalitní hnojiva jako například Yara LAV s hořčíkem umožňují díky svým výtečným fyzikálním vlastnostem rozmetání s nízkým CV. Jak se fyzikální vlastnosti hnojiva zhoršují, rozmetání se stává nerovnoměrnějším a CV se zvyšuje. Známky nepřesného rozmetání nejsou viditelné, dokud CV nedosáhne 20%. V tom momentu JSOU už ale finanční ztráty v důsledku použití nekvalitního hnojiva značné. U sklizně ozimé pšenice bude CV ve výši 20% představovat ztrátu 9,00 libry na hektar v důsledku sníženého výnosu, kvality a poléhání plodiny. Tabulka a graf ilustrují finanční ztrátu způsobenou nerovnoměrným rozmetáním hnojiva u ozimé pšenice, ozimé řepky a siláže.

Účinek jarní aplikace NPK na průměrný výnos plodin za jednu rotaci osevního postupu

Finanční ztráta v důsledku nerovnoměrného rozmetání hnojiva

Obvyklé ztráty v důsledku nerovnoměrného rozmetání dusíkatého hnojiva


Viditelné příznakyZtráta u pšeniceZtráta u ozimé řepkyZtráta u pícnin na siláž
Slabé pruhy390 Kč/ha200 Kč/ha210 Kč/ha
Zřetelné pruhy610 Kč/ha300 Kč/ha320 Kč/ha
Nerovnoměrné pruhy870 Kč/ha420 Kč/ha500 Kč/haÚdržba rozmetadel


Je důležité zajistit, aby rozmetadla seřizoval a v dobrém stavu udržoval zkušeny technik, který stroje zkontroluje, doplní případné nové součásti a provede miskový test rovnoměrnosti rozmetání hnojiva. Takovýto postup je nyní vyžadován u většiny systémů zajištění vysokých výnosů. Odborníci na seřízení doporučují seřizovat rozmetadla alespoň jednou za dva roky, avšak skutečný interval závisí na množství a sortimentu používaných hnojiv.


Společnost Yara Agri úzce spolupracuje se všemi předními výrobci rozmetadel a běžně zasílá své výrobky k nezávislým testům, které mají zajistit, aby vždy byly k dispozici všechny potřebné údaje pro seřízení a aby byly přesné.
Co je Yara N-Tester?


Většina současných systémů pro stanovení potřeby dusíku vyhodnocuje tuto potřebu brzy na jaře a poskytuje doporučení ohledně aplikace hnojiva na celé vegetační období. Tyto systémy však neumí zohlednit změny k nimž může dojít v průběhu sezóny a které mohou potřebu živin pro plodiny ovlivnit.


Yara N-Tester je ruční přístroj, který umožňuje provádět rychlá a snadná měření v průběhu celého vegetačního období a na jejich základě určovat přesnou potřebu dusíku. To umožňuje zohlednit změny v potřebě dusíku, k nimž u plodin může dojít v důsledku takových faktorů, jako je například déšť. Výsledkem jsou přesnější doporučení aplikace dusíku, což zvyšuje ziskovost a minimalizuje dopady na životní prostředí.

Jak Yara N-Tester funguje?


Tento malý ruční přístroj lze používat spolu s programem Yara Plan k jemnému dolaďování doporučení aplikace dusíku v průběhu vegetačního období. Yara N-Tester funguje na principu měření obsahu chlorofylu v listech, který souvisí se stavem dusíkaté výživy rostliny. Měření se u obilovin provádějí sevřením nejmladšího plně vyvinutého listu do měřicích čelistí přístroje. Z třiceti náhodných měření v různých místech pole Yara N-Tester určí průměrnou hodnotu obsahu chlorofylu, která se použije k určení množství dusíku, jež plodina potřebuje.


Intenzivní polní kalibrační pokusy prováděné od roku 1992 firmou Yara Agri a oficiálními výzkumnými ústavy v různých zemích Evropy ukázaly vynikající korelaci mezi měřeními provedenými Yara N-Testerem a optimálním množstvím dusíku u obilovin. Měření prováděná Yara N-Testerem jsou výrazně ovlivněna odrůdami plodin a jejich růstovým stádiem. Z toho důvodu je třeba Yara N-Tester vždy správně kalibrovat, aby tyto faktory byly vzaty v úvahu.
Proč bych měl používat Yara N-Tester?


Ziskovost
Jak se zemědělcům zmenšují marže, nejdůležitější prověrkou každého nového zařízení je jeho schopnost zvýšit ziskovost. Od roku 1992 se v České republice, Francii, Německu, Polsku, Švédsku, Švýcarsku, Velké Británii a dalších zemích prováděly rozsáhlé série pokusů, které měly prokázat schopnost Yara N-Testeru šetřit peníze. Na základě výsledků těchto testů byl Yara N-Tester ve Francii a Německu přijat za oficiálně uznávanou nejlepší metodu pro doporučování množství dusíkatých hnojiv.


Výsledky tohoto testovacího programu hovoří samy za sebe. Graf ukazuje přínos použití Yara N-Testeru pro zvýšení hrubé marže u ozimé pšenice v porovnání s oficiálními systémy pro doporučování množství dusíkatých hnojiv, používanými ve Velké Británii, Francii a Německu a České republice. Ve všech zemích Yara N-Tester oficiální systémy významně předčil. Údaje byly shromážděny ze 168 testů v terénu, z nichž 7 bylo provedeno ve Velké Británii, 143 ve Francii, 18 v Německu, v České republice se jedná o dvouletý průměr z 15, respektive 12 různých stanovišť.

Srovnání různých systémů pro doporučení množství dusíkatých hnojiv

Srovnání různých systémů pro doporučení množství dusíkatých hnojiv
Pokusy ve Velké Británii
Ve Velké Británii se Yara N-Tester porovnával se standardními doporučeními MAFF, zveřejněnými v Bulletinu doporučených množství hnojiv RB 209. Celkově Yara N-Tester přinesl v porovnaní se standardními doporučeními MAFF zvýšení hrubé marže o 380 Kč/ha Toho se dosáhlo aplikací menšího množství dusíku (o 32 kg dusíku na hektar) při současném mírném poklesu výnosu. Na standardní farmě pěstující 200 ha ozimé pšenice by proto Yara N-Tester znamenal ekonomický přinos 76 000 Kč.


Pokusy ve Francii
Ve Francii bylo v letech 1994 až 1996 provedeno více než 140 testů, jejichž výsledky byly velmi podobné výsledkům ve Velké Británii. Ve Francii se Yara N-Tester porovnával se standardní bilanční metodou, kterou doporučují oficiální zemědělské výzkumné ústavy. V průměru přinesl Yara N-Tester v porovnaní se standardními doporučeními ekonomické zlepšení ve výši 360 Kč/ha. Tohoto zlepšení bylo dosaženo použitím menšího množství dusíku (o 9 kg dusíku na ha) při současnem zvýšení výnosu, které v průměru činilo 0,12 t/ha.
Pokusy v Německu
V roce 1998 bylo v Německu provedeno 18 polních pokusů. Při těchto se Yara N-Tester porovnával se standardní německou metodou doporučování množství dusíku, která vychází ze zjišťování množství dusíku ve vzorcích z hlubších vrstev půdy. Při těchto 18 pokusech bylo na základě doporučení Yara N-Testeru aplikováno v průměru o 12 kg dusíku na hektar více. Aplikací tohoto dodatečného dusíku se zvýšily výnosy o 0,17 t/ha, což vedlo k průměrnému nárůstu hrubé marže o 520 Kč/ha V roce 1998 bylo prováděno rozsáhlé ověřovaní Yara N-Testeru na ozimém ječmenu, které prokázalo průměrný nárůst hrubé marže o 700 Kč/ha.


Pokusy v České republice
Rozsáhlé ověřování Yara N-Testeru probíhá v České republice na různých plodinách již od roku 1994. V průměru za roky 1995 a 1996 bylo dosaženo při použití Yara N-Testeru na ozimé pšenici zvýšení hrubého zisku na 1 ha o 302 Kč.
Kvalita sklizně
Aplikace správného množství dusíku k plodině má značný vliv na kvalitu zrna. Zajištění správného obsahu bílkovin v zrnu podle požadavků kupujících může mít značný efekt na ziskovost sklizně. Testy ve Francii prokázaly, že pomocí Yara N-Testeru Ize dosáhnout výrazného zvýšeni obsahu bílkovin v zrnu. Ve zmíněných 143 testech ve Francii bylo dosaženo při hnojení podle Yara N-Testeru obsahu bílkovin v zrnu v průměru 12,2%, zatímco při použití standardních doporučení na základě bilanční metody bylo dosaženo obsahu bílkovin v zrnu pouze 11,7%. Použití Yara N-Testeru tedy vede ke zkvalitnění sklizně, která je pak lépe prodejná.


Snadnost používání
Čím rychleji a snáze se určitý systém v zemědělské praxi používá, tím účinnější je. Yara N-Tester byl proto navržen právě s ohledem na co nejrychlejší a nejsnadnější obsluhu. Uživatelé, kteří nezávisle hodnotili používání Yara N-Testeru v praxi, se shodli, že „Ze všech systémů na stanovování množství dusíku se Yara N-Tester nejsnáze používá a poskytuje ze všech testovaných systémů nejpříznivější hrubou marži.“ Měření plodin pomocí Yara N-Testeru Ize provádět i při běžných kontrolách polí. Provedením 30 měření v různých částech pole Ize s pomocí Yara N-Testeru získat vyhodnocení potřeby dusíku pro plodinu během několika minut a bez časově náročných a nákladných laboratorních testů.
Precise Online


V poslední době se v oblasti přesného zemědělství velký zájem soustřeďuje na variabilní aplikaci hnojiv s obsahem fosforu a draslíku (P a K), na základě satelitního (GPS) mapování obsahu živin v půdě. Systém Precise Online byl vyvinut, aby napomáhal při využívání podrobných informací z výnosových map pro přesnou a cílenou variabilní aplikaci PK hnojiv.


Precise Online je internetová služba, která poskytuje doporučení ohledně aplikace NPK hnojiv. Mapy výnosů a údaje o pozemku a plodině se pošlou přes Internet do Yara Agri, kde se zpracují centrálním počítačem. Ten potom z údajů o pozemku a plodině vytvoří doporučení pro aplikaci TMP nebo komplexního NPK (PK) hnojiva pro celý pozemek a pomocí mapy výnosů stanoví, ve kterých částech pozemku je třeba více nebo méně hnojiva. Na základě těchto informací se pak vytvoří variabilní aplikační mapa, která se po Internetu zašle zpět zemědělci. Mapa aplikace se přenese na čipovou kartu, která se poté umístí do počítače traktoru.

Schéma systému Precise Online

Schéma systému Precise Online
Jak systém zjišťuje potřebu NPK?


Precise Online shromáždí informace takového druhu jako například údaje o předchozích pěstovaných plodinách, o obsahu živin v půdě a o aplikaci organických hnojiv, a pak s pomocí programu Yara Plan stanoví potřebu živin pro celý pozemek. Poté Precise Online provede analýzu a stanoví nejvhodnější poměr složek P:K v hnojivu. Koncový uživatel určí optimalizační strategii, která nejlépe vyhovuje záměru jeho hospodářství.


Může volit mezi:

 • Optimalizace N, P a K
 • Optimalizace P a K v daném rozpětí N (např. mezi 30 - 60 kg N/ha)
 • Optimalizace pouze P a K

Potom se použijí výnosové mapy s jejichž pomocí se upraví poměr NPK podle toho, kolik P a K odebrala předchozí plodina. Plodiny odebírají P a K ve standardních poměrech. Jak se zvyšuje výnos v jednotlivých částech pole, zvyšuje se odběr P a K. Tam, kde je vyšší výnos, je třeba do půdy dodat větší množství P a K, aby se nahradily živiny odebrané předchozí plodinou. V oblastech, kde byly výnosy nižší, stačí k zachování půdní úrodnosti menší množství P a K. Použití výnosových map k diferenciaci aplikačních dávek P a K podle odběru plodinou umožňuje zachovat obsah P a K a odbourává potřebu investovat do nákladných technik vzorkování půdy a zjišťováni potřeby P a K. Použití systému Precise Online šetří peníze a umožňuje přesně směřovat aplikaci P a K na poli.

Aplikační a výnosová mapa

Aplikační a výnosová mapa
Provoz systému


Aby uživatel mohl systém používat, dostane uživatelské jméno a heslo. Každé uživatelské jméno je spojeno s geografickou oblastí, která je dále spojena se seznamem konkrétních dostupných pevných a kapalných hnojiv včetně TMP hnojiv. Systém Precise Online má sloužit především při plánování jarní aplikace PK společně s první jarní aplikaci N ve formě vícesložkového hnojiva. Systém Precise Online lze rovněž použit k doporučení množství pouze P a K hnojiv. Zkoušky prokázaly, že při současné aplikaci N, P a K dochází k synergickému efektu vedoucímu ke zvýšení výnosu. Jarní aplikace NPK navíc šetří náklady na aplikaci, kterou lze nyní spojit do jedné jarní operace.


Uživatel systému Precise Online si může snadno upravit aplikační mapu vygenerovanou systémem podle svých vlastních zkušeností s konkrétním pozemkem, z nichž může vědět například o určitých částech, na kterých je potřeba hnojit více. Uživatel si označí danou část pole na obrazovce a zadá nové dávky. Po dokončeni úprav Precise Online vypočte celkové množství potřebného hnojiva, což usnadní jeho objednání. V současné době umí systém importovat výnosové mapy ve formátech MF Reldstar, Class a Agchem (ESRI). Aplikační mapy lze do těchto formátů i exportovat, ale už se vyvíjejí i další možnosti importu a exportu, například ve formátu RDS.


Precise Online je oproti jiným systémům na trhu jedinečný v tom, že poskytuje doporučení jak v otázce množství, tak v otázce složení hnojiva. Je to snadno použitelný systém, který zemědělcům zprostředkovává agronomické zkušenosti firmy Yara a pomáhá maximalizovat účinnost použití hnojiv, což může pomoci zvýšit návratnost v podobě hrubé marže.
Cíl - optimalizace hnojení pro dosažení maximálního zisku z hektaru


Na trhu jsou k dispozici kombinovaná hnojiva, která obsahují pouze omezený sortiment různých poměrů živin a většinou bez obsahu doplňkových živin. Těchto několik kombinovaných hnojiv nemůže svým složením vyhovět rozsáhlé variabilitě požadavků pěstovaných plodin a aktuálnímu stavu obsahu a přístupnosti živin na jednotlivých pozemcích. Každá plodina potřebuje pro svůj optimální růst a maximální výnos živiny v určitém poměru a každý pozemek má jiný obsah přístupných živin. To znamená, že se většinou pouze jedna živina dodá v optimální míře a ostatních se bud' nedostává nebo se zbytečné dodává živin více než je potřeba. Stále platí zákon minima, výnos je určován tou živinou, které je v půdě nedostatek. Ve svém důsledku to v obou případech vede k finančním ztrátám a zatížení životního prostředí.


Optimálním řešením výživy rostlin jsou Yara TMP hnojiva (Tailor Made Products - hnojiva vyrobená na zakázku), která odpovídají svým složením stavu obsahu živin v půdě, přihlíží k množství odčerpaných živin předplodinou, k množství živin dodaných v organických hnojivech a požadavkům na výživu hlavní plodiny. Yara TMP koncept představuje komplexní službu ve výživě rostlin, kterou firma Yara poskytuje svým zákazníkům v celé České republice. Na základě agrochemických rozborů půdy, předpokládaného výnosu plodiny a dalších zpřesňujících údajů počítačový program stanoví optimální množství živin pro plodiny na konkrétním pozemku. Po konzultaci se zákazníkem je připraveno směsné hnojivo, které přesně odpovídá požadavkům plodiny na dané stanoviště a podle přání zákazníka může být i aplikováno špičkovými rozmetadly Terra Gator.


Stejně jako se liší požadavky plodin na výživu na jednotlivých stanovištích, můžeme připravit neomezené množství variant směsných hnojiv tak, abychom přesně vyhověli požadavku. Směsná hnojiva připravujeme do 24 hodin po objednání. Kromě základních živin N, P a K připravujeme Yara TMP hnojiva s obsahem Mg, S a mikroprvků.


Yara TMP koncept přináší výrazné finanční úspory při pěstováni plodin. Zákazník není vázán na standardní kombinovaná hnojiva s často nevyhovujícím poměrem živin a bez obsahu doplňkových živin a zaplatí jedině ty živiny, které skutečně plodina k dosažení ekonomicky optimálního výnosu potřebuje. Díky výše uvedeným faktům a díky vysoké koncentraci živin v Yara TMP hnojivech se snižují náklady na aplikaci a dopravu.


Yara TMP koncept je integrální součástí technologie Precise Online - Variabilní hnojeni PK podle výnosových map. U variabilního hnojeni PK podle výnosových map se již nepřistupuje k pozemku jako k jednomu celku, ale využívá se údajů z výnosových map k rozlišení jednotlivých částí pozemku, na které se aplikují různé dávky směsného TMP hnojiva, odpovídající bilanci živin na příslušné části pozemku.
Yara TMP - komplexní systém výživy rostlin a hnojení


 • agrochemický rozbor půd - AZP
 • Yara Plan - stanovení potřeby živin pro plodinu a pozemek na základě výsledků obsahu živin v půdě, předpokládaného výnosu plodiny a dalších zpřesňujících údajů
 • stanovení složení a dávky Yara TMP hnojiva
 • dodání hnojiva v přesný čas
 • aplikace hnojiv rozmetadly Terra Gator
 • Yara N-Tester - stanovení dávky N pro produkční a pozdní přihnojení obilovin
 • analýza výsledků po sklizni
 • nezbytná podmínka pro variabilní aplikaci P a K hnojiv v systému Precise Online

Výhody Yara TMP


 • optimální výživa rostlin
 • společné s dusíkem fosforem a draslíkem může být dodán i hořčík, síra a mikroelementy
 • vysoká flexibilita, na každý pozemek je aplikováno hnojivo s odpovídajícím poměrem živin
 • příprava hnojiva do 24 hodin
 • aplikace N, P, K, Mg, S a mikroelementů při jednom vstupu na pole
 • aplikace hnojiv kvalitními a výkonnými rozmetadly (Terra Gator)
 • nižší náklady na dopravu hnojiva
 • poradenství
 • možnost variabilní aplikace živin - vstupenka do společenství zemědělců hospodařících v systému přesného zemědělstvíCo je Yara N-Sensor?


Yara N-Sensor je unikátní systém pro přesné zemědělství, vyvinutý k řízení dávkování dusíkatých hnojiv pro zemědělské plodiny. Je to systém sensoru a softwaru, fungující „za pohybu“ a měřící odraz světla od plodiny (závislý na obsahu chlorofylu), na základě kterého vypočítává optimální aplikační dávku dusíku a tím umožňuje, aby aplikační stroj (rozmetadlo, postřikovač) aplikoval na každou část pozemku potřebné množství hnojiva.
Funkce


Yara N-Sensor je namontován na kabině traktoru tak, aby nevadil v provozu, ale měl nerušený „výhled“ na plodinu. Je praktický a snadno se montuje na jakýkoli typ kabiny. Yara N-Sensor snímá údaje o plodině ve čtyřech různých úhlech, po dvou po každé straně traktoru. Snímaná oblast zabírá přibližně 50 m2 a pokrývá celou šířku záběru. Yara N-Sensor je konstruován tak, aby fungoval při normální provozní rychlosti. Údaje o odrazu světla od plodiny se sbírají každou sekundu.


Pátý sensor, orientovaný směrem vzhůru, měří intenzitu světla, což systému senzorů umožňuje provádět kompenzaci různých podmínek osvětlení. Díky tomu je Yara N-Sensor schopen pracovat i tehdy když jiné systémy založené na satelitním pozorování, nemohou sbírat údaje, protože je zataženo. Yara N-Sensor je třeba nastavit pro každý jednotlivý pozemek. Nastavení je jednoduché a spočívá ve změření malé plochy plodiny a získání údajů o odrazu světla. Pro tuto malou plochu se pak pomocí přístroje Yara N-Tester stanoví optimální množství dusíku a to se poté přiřadí ke zjištěné hodnotě odrazu světla. Jak se potom bude Yara N-Sensor pohybovat po pozemku, bude průběžně měnit aplikovanou dávku dusíku nad nebo pod průměrnou optimální dávku podle potřeb plodiny v jednotlivých částech pozemku. V současné době probíhá vývoj systému, který by umožnil kalibraci pouhým zadáním plodiny, odrůdy a růstového stádia.

Schéma snímání Yara N-Sensoru

Schéma snímání Yara N-Sensoru
Pokusy


V několika zemích (Německo, Velká Británie, Dánsko, Švédsko, Francie, USA, Česká republika, Maďarsko) bylo úspěšně provedeno rozsáhlé testování, jehož součástí byla mj. série plně opakovaných pokusů na 150 ha ve Velké Británii. V těchto testech se porovnávala „současná zemědělská praxe“ s variabilní aplikací dusíku pomocí Yara N-Sensoru. U všech testů se intenzivně sledovalo množství aplikovaného dusíku, výnos a kvalita zrna. Hlavní výsledky těchto testů provedených v roce 1998 ve Velké Británii byly následující:Funkce


Aplikovaný dusík
V průměru se metodou variabilní aplikace ušetřilo 25 kg dusíku na hektar. Rozptyl byl však velký: Yara N-Sensor aplikoval dávky v rozmezí od 40 kg N/ha více do 50 kg N/ha méně než podle současné zemědělské praxe. To poukazuje na velkou rozdílnost přístupů zemědělců k výpočtům potřeby dusíku a zdůrazňuje potřebu takové sady řídících nástrojů, jakou nabízí řada Precise.


Aplikační mapa dusíku

Aplikační mapa dusíku
Výnos
Všechny testované lokality byly při sklizni monitorovány pomocí satelitního (GPS) systému pro mapování výnosů. V grafu je zaneseno množství aplikovaného dusíku a výnos na dvou souběžných kolejových řádcich, jednak pro současnou zemědělskou praxi, kde bylo aplikováno paušálně 130 kg N/ha, a jednak pro Yara N-Sensor, kde byl dusík aplikován variabilně. Graf demonstruje nejenom schopnost variabilní aplikace „vyrovnat“ výnosy na celém poli, ale ukazuje i na potenciální nárůst hrubé marže. V bodě „X“ grafu činil nárůst výnosů díky proměnlivé aplikaci hnojiva 1,1 t/ha. Aby Yara N-Sensor dosáhl těchto výsledků, aplikoval o 70 kg N/ha více než podle současné zemědělské praxe, díky čemuž se zvýšila hrubá marže o 81,68 liber/ha.


V jiných částech linie aplikoval Yara N-Sensor stejné množství hnojiva jako podle současné zemědělské praxe. V této oblasti Yara N-Sensor zjistil, že plodina už má dostatek dusíku na to, aby dosáhla svého výnosového potenciálu, a proto nebyl aplikován žádný dodatečný dusík.


Současná zemědělská praxe v porovnání s Yara N-Sensorem

Současná zemědělská praxe v porovnání s Yara N-Sensorem


Kvalita zrna
Zajištěním optimální dodávky dusíku ve všech částech pozemku se napomůže vyrovnání variability v obsahu bílkovin na celém pozemku a docílí se lépe prodejné sklizně. Při sklizni pšenice na zrno se použitím Yara N-Sensoru docílilo obsahu bílkovin ve výši 11,6% v porovnání s 10,8% u současné zemědělské praxe (viz obrázek). Výsledky pokusu ukázaly, že při použití Yara N-Sensoru byla variabilita obsahu bílkovin o třetinu nižší než při aplikaci hnojiva podle současné zemědělské praxe. Snížení variability obsahu bílkovin bylo v testech zaznamenáno i u krmné pšenice.


Obsah bílkovin v zrnu

Obsah bílkovin v zrnu
Účinnost dusíku
Yara N-Sensor má nejen pozitivní vliv na obsah bílkovin a výnos, ale navíc je i ekologičtější, protože zvyšuje účinnost dodaného dusíku. Dodáváním optimálního množství dusíku do všech částí pozemku se snižuje množství dusíku, které v půdě zůstane po sklizni, čímž se minimalizují potenciální ztráty vyplavováním. Yara N-Sensor podstatně zvyšuje podíl pozemku, kde množství dusíku dodávaného do půdy odpovídá množství dusíku odebranému v zrnu a slámě.


Na grafu je znázorněna účinnost dusíku pro jednu z britských lokalit testovaných v roce 1998. Šedý sloupeček značí plochu, kde je aplikovaný dusík v rovnováze, zelené sloupečky nalevo od něj značí místa, kde bylo dusíku aplikováno málo, a oranžové a červené sloupečky napravo značí místa, kde bylo dusíku aplikováno příliš mnoho.


Při aplikaci hnojiva podle současné zemědělské praxe byl dusík v rovnováze na 35% plochy. Na zbytku plochy aplikace dusíku převyšovala potřebu plodiny. To zvyšuje zásoby dusíku v půdě, což může vést ke ztrátám v důsledku vyplavování. Při použití Yara N-Sensoru se účinnost dusíku zlepšila. Dusík byl v rovnováze na 44% plochy a nadměrně aplikován byl na mnohem menší ploše.


Účinnost dusíku

Účinnost dusíku
Polehání
Zmenšení plochy na níž je dusík aplikován v nadměrném množství, může rovněž snížit náchylnost obilí k poléhání, které jinak může mít značný dopad na ziskovost produkce v podobě snížené kvality, menšího výnosu, prodloužené doby sklizně a vyšších nákladů na sušení. Ztráty utrpěné v důsledku poléhání mohou z hlediska hrubé marže dosahovat i 100 liber/ha. Vizuální vyhodnocení lokalit testovaných v roce 1998 ukázalo, že Yara N-Sensor má jednoznačný vliv na redukci polehání. Podrobnější rozbor bude proveden v rámci pokusů v roce 1999.
Hrubá marže
Průměrný nárůst hrubé marže při použití Yara N-Sensoru oproti současné zemědělské praxi činil 6,87 liber/ha (380 Kč/ha). V jednom případě bylo při použití Yara N-Sensoru dosaženo o 24,44 libry/ha (1370 Kč/ha) vyšší marže než při postupu podle současné zemědělské praxe. Účinek na výnosy byl v tomto konkrétním testu zvláště vysoký v oblastech se silným zaplevelením. Ukázalo se, že dodatečný dusík potlačil růst plevele a zároveň pomohl potlačit potenciálně ničivé důsledky černání pat stébel. Na dalším testovaném poli potravinářské pšenice byly pozorovány vyšší výnosy a vyšší obsahy bílkovin při vyšším množství aplikovaného dusíku. Z hlediska hrubé marže se při použití Yara N-Sensoru získalo o 13,57 libry/ha (760 Kč/ha) více než u současné zemědělské praxe. Těmito testy si Yara N-Sensor definitivně získal své místo jako cenný nástroj pro řízení variabilní aplikace dusíkatých hnojiv v přesném zemědělství. Aplikace dusíku přesně podle požadavků plodin zlepšuje jeho účinnost, zvyšuje ziskovost a rovněž minimalizuje dopady na životní prostředí.
Vývoj do budoucna


V současné době se Yara N-Sensor soustřeďuje na požadavky ozimé pšenice. Provádí se však výzkum a vývoj využití tohoto přístroje pro další plodiny jako například pro ječmen, ozimou řepku, cukrovku a brambory. U těchto plodin přinášejících vysoké tržby existuje značný potenciál pro ovlivnění hrubé marže.


Další oblastí zájmu je využití technologie senzorů pro aplikaci fungicidů, které mají na nákladech zemědělských podniků velký podíl. V roce 1999 bude s Yara N-Sensorem provedeno několik testů účinků strobilurinů. Tyto testy bude doprovázet výzkum zacílený na další prohloubení našich znalostí vzájemných vztahů mezi strobiluriny a potřebou dusíku.


Mezi další zkoumané oblasti patří aplikace proměnlivého množství N na místech, kde byl aplikován hnůj nebo pevná biologická hnojiva. Yara N-Sensor je schopen vyrovnat rozdíly v zásobování plodin dusíkem po aplikaci tohoto potenciálně cenného zdroje živin.
Shrnutí


Řada nástrojů Precise má sloužit k maximalizaci účinnosti a přesnosti používání hnojiv. Klíčem při vývoji řady nástrojů Precise pro řízení hnojení bylo vytvořit sadu praktických systémů, které budou vysoce propracované a přitom snadno ovladatelné. Společným jmenovatelem všech těchto systémů je snaha o zvýšení zisků pěstitele a minimalizace potenciálních dopadů hnojení na životní prostředí. Ze systémů Precise, které jsou k dispozici od těch nejjednodušších až po ty nejsložitější, si vybere každý zemědělec, bez ohledu na to, jak velkou plochu obhospodařuje. Můžete používat jenom jeden z nabízených nástrojů nebo třeba všechny, ale ať už budete potřebovat cokoli, Precise vám nabízí nástroje, které Vám v každém případě pomohou zvýšit účinnost použitých hnojiv.Yara Plan
Program Yara Plan Vám pomůže stanovit správné množství hnojiv k dosažení optimální výkonnosti plodin. Yara Plan bere v úvahu množství látek, které zbyly v půdě po předchozích plodinách, zásoby živin z aplikace organického hnojiva a stávající zásoby živin v půdě a na základě těchto faktorů Vám pomáhá stanovit správné množství a typ hnojiva pro každou plodinu.Yara N-Tester
Yara N-Tester využijete k přesnému stanovení potřeby dusíku rostoucích plodin na základě změření obsahu chlorofylu v listech. Yara N-Tester je schopen identifikovat odchylky v potřebě dusíku v průběhu vegetačního období, k nimž může docházet například v důsledku atmosférických vlivů a následně umožňuje docílit maximální ziskovosti Vaší produkce.Precise Online
Internetový systém Precise Online, který dokáže vytvářet mapy variabilní aplikace NPK hnojiv, Vám pomůže vypořádat se s proměnnou potřebou fosforu a draslíku v jednotlivých částech pozemků. K tvorbě aplikačních map systém Precise Online využívá výnosových map, které se tak stávají praktickým nástrojem pro řízení hnojení. Proměnlivá aplikace PK pomocí Precise Online Vám může napomoci k úspoře nákladů a k eliminaci nadměrné aplikace hnojiva, aniž byste museli provádět nákladné rozbory půdy.


Mapování výnosů výnosovými monitory na kombajnech, stejně tak jako dodávky PK hnojiva se specifickým poměrem P a K, připraveného na míru – TMP což jsou nezbytné podmínky pro používání systému Precise Online, je již standardní součástí souboru služeb nabízených firmou Yara v České republice.Yara N-Sensor
Yara N-Sensor využijete po první jarní aplikaci N (NPK), provedené dle doporučení programu Yara Plan nebo systému Precise Online, abyste identifikovali různou potřebu dusíku v různých místech pozemků a aplikovali variabilní dávku dusíku. Tento naprosto nový systém již potvrdil svou schopnost zvýšit výnosy a kvalitu plodin při současném omezení polehání a nadměrné aplikace dusíku.Ať už používáte jakýkoli nástroj nebo systém, systémy Precise představují „Šestý smysl pro zemědělství“.

*
Potřebujete
poradit?
*
©2020, Leading Farmers CZ, a.s.
Tento web používá cookies - více informací. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím.